Archív


Prípravné štúdium

Učebná látka : Práca s piesňami Jedna druhej riekla , Stojí stojí dom

Úlohy : 

1. dokončite pieseň Jedna druhej riekla 

( určite ju poznáte , tak skúsime inú formu doplnenia melódie )

Postup : 

- zasievajte a zahrajte si prvé 2 takty  v prvom riadku piesne - zistíte , že melódia sa opakuje -  ( noty budú rovnaké )

 POZOR ! (nezabudnite na taktové čiary )

. druhý riadok : chýbajú posledné 2 takty  :

- predposledný takt ( osminové noty f 1 ,e 1 , d 1 c 1)

-  posledný takt  - štvrťové noty c 1 ,c 1


Mesiac : Jún

12 .6 .2020

Učebná látka : Pracovný list - noty

Úlohy :

1. Doplň názvy nôt

2. Doplň vetu : Do jedného štvorštvrťového taktu ...

3.Doplň taktové čiary

4. Vytlieskaj a podšípkuj rytmické cvičenie

5. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

19 .6 .2020

Učebná látka : Pracovný list - noty

Úlohy :

1. Správne urč názvy nôt

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

26 .6 .2020

Učebná látka : Hudobné hádanky

Úlohy :

1. Správne urč názvy ženských mien

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

Prvý ročník 

Úlohy pre žiakov 3 . ročníka ( 14. týždeň :30.3.2020 - 3.4.2020 )

Učebná látka : Základné intervaly

Prosím vypracovať úlohy , ktoré sú napísané v PZ (pracovnom zošite ) na stranách 48 -49 :

- doplnte názvy intervalov

- zamerajte sa na porovnanie základných intervalov medzi sebou , rozdiel medzi vrchným a spodným intervalom

Krátke vysvetlenie :

a . ) vrchný interval má druhú notu vyššie ako prvú - príklad : ( c 1 - g 1 = č.5 )

b . ) spodný interval má druhú notu nižšie ako prvú - príklad : ( c 1 - g = č.4 ) c . ) spodné intervaly my určovať nebudeme

c . ) spodné intervaly v tomto ročníku preberať nebudeme , berte to ako informáciu , že aj také v hudbe existujú

Úlohy :

1. prepíšte pieseň podľa obrázku

2. farebne vymaľujte stranu č. 41 podľa vlastnej fantázie

3. doplňte notu h 1 v pesničke Pokapala na salaši

4. precvičte si písanie noty h 1 v notovom zošite spôsobom : polová , štvrťová , dve osminové (POZOR : nožičky sa píšu vľavo dole)

2. prepíšte rytmus piesne : Stojí, stojí dom

3. prepíšte melódiu piesne do hudobného zošita

podľa rytmu , ktorý je napísaný nad pesničkou

4. dokončite melódiu (POZOR ! na rytmické hodnoty nôt )

5. uhádnite hádanku

Mesiac : Máj

29.5.2020

Učebná látka : Hudobný kvíz - noty

Úlohy :

1.  Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

Mesiac : Jún

5 .6 .2020

Učebná látka : Hudobný kvíz - noty

Úlohy :

1. Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

Úloha na 14.týždeň : 30.3.2020 - 3.4.2020

Učebná látka : Základná durová stupnica , akord

1. Prosím , do notových zošitov si napíšte tieto poznámky:

Stupnica - Je poradie 8 tónov idúcich za sebou smerom hore a dole . Začína sa a končí rovnakým tónom.

- základnou durovou stupnicou je stupnica C dur

Akord - je súzvuk najmenej 3 tónov , skladá sa z 1.,3. a 5. stupňa danej stupnice

2. Prosím , do PZ ( pracovných zošitov) si doplňte chýbajúce noty stupnice C dur

3. stupnicu C dur a akord v tejto stupnici si potom zahrajte na svojom študovanom nástroji

Úloha na 15.týždeň : 6.4.2020 - 8.4.2020

Učebná látka : Opakovanie základných hudobných pojmov

Prosím zopakovať tieto hudobné pojmy :

zvuk , tón, notová osnova , hudobná abeceda , takt , posuvky , dynamika , stupnica , akord

Úloha na 16.týždeň : 15.4.2020 - 17.4.2020

Učebná látka : Opakovanie nôt v husľovom kľúči

1. prepíš noty do notového zošita , alebo vytlač

2.  doplň názvy nôt

3. nezabudni na čísla k notám

4. pošli mi úlohu na mailovú adresu

Učebná látka : Hudobný kvíz z hudobných pojmov , tajnička

Úlohy :

1. Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Vylúštite tajničku v podobe latovky

3. Odpovede z kvízu tajničku mi prosím posielajte na mail , alebo na messenger


 20. týždeň : ( 11 . 5 . - 15 . 5 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné  osemsmerovky

Úlohy :

1. Vyškrtnite všetky hudobné pojmy, ktoré sú nad   osemsmerovkami 

2.  Písmená , ktoré nebudú vyškrtnuté tvoria tajničku

3.. Odpovede ( tajničky ) mi prosím posielajte na mail , alebo na messenger

Mesiac : Máj

22.5.2020

Učebná látka : Hudobné hry , noty c 2 - a 2

Úlohy :

1. Uhádnite piesne podľa nápevov a očíslujte ich (PZ , str. 46 )

2. Nápevy chýbajúcich  piesní dopíšte ( stačia  prvé 2 takty piesne ) (PZ , str.46 )

- ak bude problém , pomôžte si učebnicou ( str. 20 , 26 )

3. Nové noty  c 2 - a 2 

- noty c 1 - c 2 už  poznáme

- hudobná abeceda ( c,d,e,f,g,a,h ) sa OPAKUJE ! , len čísla sa menia z jednotky  na dvojku

4. Napíšte noty ( str. 47 ) a nezabudnite na čísla !

POZOR! na zápis nôt  - nožičky píšeme VĹAVO DOLE !

Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

Druhý ročník HN

Úloha (14 . týždeň : 1 . 4. 2020 ) 

Učebná látka : Základné intervaly

Poznámky máte v PZ ( pracovnom zošite ).

Prosím , otvorte si PZ ( pracovný zošit ) na strany 54 - 55 :

Úloha :

1. Vedieť , čo je interval

2. Poznať názvy intervalov

3. Vypracovať cvičenie : ( spoj čiarou intervaly a ich názvy ) - PZ strana 70.

Úloha  (15 . týždeň : 8 . 4. 2020 )

Učebná látka : Opakovanie základných hudobných pojmov    

Prosím, opakujte si tieto hudobné pojmy :

- krížik , béčko , odrážka , takty a ich rozdelenie , bodka za notou , stupnice s krížikmi a béčkami, intervaly

Úloha ( 16 . týždeň : 15 . 4. 2020 )

Učebná látka : Príma volta , sekunda volta

Nové hudobné pojmy :

repetícia - opakovanie časti skladby

Prima volta ( prvé opakovanie) -  sa  označuje v hudobnom zápise  ako krátka časť pred opakovacím znamienkom - je označená číslicou ( 1 ) . Takto  označená časť bude po opakovaní  vynechaná  a bude nahradená časťou  označenou ako sekunda volta ( druhé opakovanie ).

Úlohy :

1. Zahrajte si krátku  melódiu na svojom hudobnom nástroji ( PZ : str. 57 )

- v druhom riadku piesne sa nachádzajú všetky nové hudobné pojmy : opakovacie znamienko , prima volta , sekunda volta

2. Odpovedzte na otázky , ktoré sú pod piesňou 

Pomôcka pri určovaní tóniny : 

a.) tónina sa určuje podľa predznamenania

b.) tónina sa určuje podľa poslednej noty piesne ( v našom prípade podľa sekundy volty 

3. Naučte sa nové hudobné pojmy

Úloha (  17 . týždeň : 22.4. 2020 )

Učebná látka : Kvíz z hudobných pojmov , hudobné hry

Úlohy : 

1. Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2.  Vylúštite osemsmerovky  ( v každej sa skrýva nejaký hudobný pojem )

3. Odpovede z kvízu mi pošlite na kontrolu prostredníctvom mailu , alebo cez messenger

Úloha ( 18. týždeň : 29 . 4 . 2020 )

Učebná látka : Opakovanie intervalov 

Úlohy : 

1. Správne určte dané intervaly

2. Výsledky mi prosím posielajte na mail , alebo  messenger

 19. týždeň : 6 . 5 . 2020 

Učebná látka : Trojosminový takt , opakovanie nôt , rytmické  cvičenia

Trojosminový takt 

číslo 3 - znamená počet dôb

číslo 8 - znamená základnú rytmickú hodnotu ( v našom prípade osminovú notu ) = osminovú notu počítame na 1 dobu !

Úlohy :

1. Prečítaj stranu  58 z PZ ( trojosminový takt )

2. Vypracuj rytmické cvičenia  na strane 59 z PZ

3. Vypracuj úlohy na strane 60 z PZ ( nezabudnite k notám písať aj čísla ! )

4. Výsledky mi prosím posielajte na mail , alebo messenger

20 . týždeň : 13 . 5 . 2020

Učebná látka : Opakovanie nôt , rytmické cvičenie, hudobné nástroje

Úlohy :

1. Doplň noty PZ str. 61

2. Vytlieskaj rytmické cvičenie   PZ str. 61

3. Roztrieď hudobné nástroje do jednotlivých skupín PZ str . 63

4. Vypracované úlohy  mi prosím posielajte na mail , alebo messenger


21 . týždeň : 20 . 5 . 2020

Učebná látka : Obraty kvintakordu , doplňovačky

Kvintakord   sa skladá z prvého , tretieho a piateho stupňa stupnice.

 Označujeme ho aj ako T5  : T - tonický ( tonika je prvý stupeň stupnice )  

                                           5 - ( výšková vzdialenosť  od spodného tónu k vrchnému je kvinta   )     

Obraty T 5

Prvý obrat  tonického kvintakordu ( T5 ) je tonický sextakord .

Vzniká preložením spodného tónu T5 o oktávu výššie   a označujeme ho T 6. ( PZ , str. 64 )  .        T6 má označenie  preto , lebo vzdialenosť od spodného tónu  k vrchnému je v  intervale  sexty.  

Druhý obrat  tonického kvintakordu ( T5 ) je tonický kvartsextakord.          

 Vzniká preložením spodného tónu T6 o oktávu výššie a označujeme ho T4  nad číslom 4 napíšeme 6) 

T4 má označenie preto , lebo vzdialenosť od spodného tónu k strednému  je v intervale kvarty a 6 preto,   lebo vzdialenosť od spodného tónu k vrchnému je v intervale sexty. (PZ str. 64 )

1. Zahraj si  stupnice C dur , G dur  + obraty kvintakordu (  PZ str. 65 )

2. Zahraj si obraty  obraty kvintakordu v stupniciach  C dur a G dur ( PZ str. 65 )

3. Doplň názvy hudobných  nástrojov  ( PZ , str. 66 ) 

4. Správne spoj hudobné pojmy , ktoré patria k sebe (PZ str. 67 )

 Vypracované úlohy mi prosím posielajte na mail , alebo messenger

25. týždeň ( 15 . 6. - 19 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

1. Správne odpovedaj na otázky

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

Tretí ročník prvej časti

Úlohy pre žiakov 3 . ročníka ( 14. týždeň :30.3.2020 - 3.4.2020 )

Učebná látka : Základné intervaly

Prosím vypracovať úlohy , ktoré  sú napísané v PZ (pracovnom zošite ) na stranách  48 -49 :

- doplnte názvy  intervalov 

- zamerajte sa na porovnanie základných intervalov medzi sebou , rozdiel medzi vrchným a spodným intervalom 

Krátke vysvetlenie :

 a . )  vrchný interval  má druhú notu vyššie ako  prvú -  príklad :  ( c 1 -  g 1 = č.5 )

 b . )  spodný interval  má druhú notu nižšie ako prvú  - príklad : ( c 1 - g   = č.4 )  c . )  spodné intervaly my určovať nebudeme

c . ) spodné intervaly v tomto ročníku  preberať nebudeme , berte to ako informáciu , že aj také v hudbe existujú

Úlohy pre žiakov 3 . ročníka ( 16. týždeň :15 .4 .2020 - 17 .4 . 2020 )

Učebná látka : Strunové nástroje brnkacie a úderové

Strunové nástroje brnkacie

GITARA

- pochádza zo Španielska

- telo gitary má tvar osmičky

- základné časti : hlava s ladiacou mechanikou , krk , hmatník , struny

- gitara v súčasnosti má 6 strún , niektoré majú dvojité ostrunenie - každá struna je vedená dvojmo

- patrí medzi veľmi hudobné nástroje hlavne v populárnej hudbe

HARFA

- jeden z najstarších hudobných nástrojov ( nástroje podobné harfe sa prvýkrát objavili v Egypte pred 5000 rokmi )

- je 180 cm vysoká

- má trojuholníkový tvar

- základné časti : oporný stlp, ktorý je zakončený ozdobnou hlavicou , struny ( 47 ) , 7 pedálov

Strunové nástroje úderové 

KLAVÍR

- strunový , klávesový , kladivkový ,  úderový

- má 88 klávesov ( 52 čiernych , 36 bielych )

- rozlišujeme 2 typy klavírov : krídlo  - klavír určený na koncertné hranie      

                                                    pianino   -      označenie pre cvičný nástroj   

Úloha  : vedieť popísať nové hudobné nástroje 

- informácie o nástrojoch aj v PZ : 52,53

Úlohy pre žiakov 3 . ročníka ( 17. týždeň : 20 .4 .2020 - 24 .4 . 2020 )

Učebná látka : Hudobný kvíz, hudobné hry

Úlohy :

1. Odpovedajte  na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Vylúštite krížovky ( v každej sa skrýva nejaký hudobný pojem )

3. Odpovede z kvízu a pojmy z tajničiek mi prosím pošlite na mail , alebo messenger

Úlohy pre žiakov 3 . ročníka ( 18. týždeň : 27 .4 .2020 - 30 .4 . 2020 )

Učebná látka : Hudobný kvíz

Úlohy :

1. Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Odpovede z kvízu a pojmy z tajničiek mi prosím pošlite na mail , alebo messenger


 19. týždeň : 7 . 5 . 2020

Učebná látka : Opakovanie učiva

Úlohy :

1.  Vypracuj z PZ stranu 56 ( doplniť stupnice smerom hore )

2. Zakrúžkuj správne dané kvintakordy ( str. 56 )

3. Doplň názvy intervalov  str. 57 ( vyberaj z daných možností ) , doplň intervaly ( str. 57 )

4. Vypracované úlohy mi prosím pošlite na mail , alebo messenger

20. týždeň : 11 . 5 . - 15 .5.  2020

Učebná látka : Transpozícia  , synkopa

Transpozícia - je prenášanie tónov o určitý interval vyššie alebo nižšie , ide tzv. "hudobný výťah "

- transpozícia sa v hudbe veľmi často používa pri speve , kde speváci si transponujú piesne do svojho hlasového rozsahu

Úlohy :

1. pretransponuj  pieseň Čierne oči z C dur do E dur (PZ : str . 59 )

POZOR !

Všetky rytmické hodnoty ostávajú zachované !

- úvod piesne je spracovaný , treba ju  len  dokončiť

2. Synkopa

Synkopa - je rytmický útvar , ktorý vzniká prenesením prízvuku z prvej ( prízvučnej ) doby na druhú ( neprízvučnú ) 

3. prosím pozrieť PZ str. 60 a niekoľkokrát ( 5 - 10 ) vytlieskať ! 

 - noty s  prízvukmi tlieskať silnejšie !

Ako rýchlo nájdete synkopu ? Ak máte 3 noty a stredná je dlhšia ako krajné , tak je to synkopa !

- synkopa sa vyskytuje aj v ľudových piesňach ( Tancuj, tancuj )

4. Vypracované úlohy ( transpozíciu )  mi prosím pošlite na mail , alebo messenger

21. týždeň : 18 . 5 . - 22 .5. 2020

Učebná látka : Bicie nástroje

Bicie nástroje alebo bicie hudobné nástroje sú hudobné nástroje , na ktoré sa hra údermi, trasením , škriabaním alebo trením. Z hudobných nástrojov patria medzi  najstaršie  typy  . Prvé bubny boli poťahované zvieracou kožou. Najčastejšie  z  bicích nástrojov sa používa  bicia súprava. Hlavnou úlohou bicích nástrojov je udržiavanie rytmu !

Medzi najznámejšie bicie hudobné nástroje patria :

malý bubon , veľký bubon , tympany, činely , triangel


Úlohy :

1. prečítaj si bicie nástroje ( PZ str. 62-63 )

2. vlastnými slovami popíš najznámejšie hudobné nástroje 

3. porozmýšľaj v akých orchestroch (symfonický , dychový , tanečný , džezový ) sa aké bicie nástroje používajú


22 . týždeň : 25 .5  .2020 - 29 .5 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné osemsmerovky

Úlohy :

1. Hľadajte hudobné pojmy a škrtnite ich.

2. Písmená , ktoré sú ostanú , tvoria tajničku.

3. Tajničky mi prosím pošlite na mail , alebo messenger

23. týždeň ( 1 .6 - 5 . 6 . 2020 

Učebná látka : Hudobný kvíz - hudobné nástroje

Úlohy :

1. Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

24. týždeň ( 8 . 6.  - 12 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné nástroje - rozdelenie

Úlohy :

1. Doplň  názvy hudobných nástrojov do jednotlivých nástrojových skupín

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

25. týždeň ( 15 . 6. - 19 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Základné intervaly

Úlohy :

1. Správne urč daný interval

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

26. týždeň ( 22 . 6. - 26 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné osemsmerovky

Úlohy :

1. Hľadajte hudobné pojmy v osemsmerovkách a škrtnite ich

2. Neoznačené písmená tvoria tajničku

3. Tajničku mi pošlite na messenger , alebo mail

4. ročník prvej časti

Úloha  na  ( 14. týždeň : 30.3.2020 - 3.4.2020 )

Učebná látka : Štvrťročné opakovanie 

Úloha : Prosím , písomne  si vypracujte  otázky : ( PZ : 57 ) a pošlite mi späť na ohodnotenie

Úloha  - ( 15. týždeň  : 6.4.2020 - 8.4.2020 )

Učebná látka : Vývin hudby od počiatkov až po súčasnosť

Úlohy :

- nebude žiadna písomná , skôr relaxačná

- pozrite si video č.1 , ktoré nájdete v (  Úvode ) 

-   verím , že sa pobavíte

- otestujte sa a hľadajte odpovede na dané otázky , ktoré sa nachádzajú pod videom 

Úloha - ( 16. týždeň : 13 . 4 .  2020   -  17 . 4. 2020  )

Učebná látka : Intervaly čisté , veľké a malé , intervaly vrchné a spodné

Interval - výšková vzdialenosť medzi dvoma tónmi

- prehľad a  rozdelenie intervalov  je v PZ ( str. 58 )  

 Úlohy : 

1. doplň názvy čistých , veľkých a malých intervalov (  PZ : str. 58 )

INTERVALY  vrchné - tvoríme  od daného tónu smerom nahor ( druhá nota je vyššie ako prvá )

2.  doplň názvy vrchných  intervalov ( PZ : str. 59 )

INTERVALY spodné - tvoríme od daného tónu smerom nadol ( druhá nota je nižšie ako prvá

3. doplň názvy spodných  intervalov ( PZ : str. 59 )   - rozdelenie intervalov ( čisté , veľké ) sa nemení !Úloha  17. týždeň : (20 . 4 . 2020 - 24 . 4. 2020 )

Učebná látka : Opakovanie molových stupníc do 4 b ,molový kvintakord , osemsmerovky

Úlohy : 

1.  Vypracujte úlohy z PZ ( str. 62 - 63 )

2. Zahrajte si dané stupnice +  ich kvintakordy  na svojom študovanom nástroji

3. Vylúštite osemsmerovky ( skrývajú  sa v nich   hudobné  pojmy )

4. Vypracované úlohy mi prosím pošlite na kontrolu prostredníctvom mailu , alebo cez messenger

 Úloha 18. týždeň : ( 27. 4.- 30. 4. )

Učebná látka : Vedomostný kvíz :  Dirigent a orchester

Úlohy :

1. Správne odpovedajte na otázky 

2. Otázky mi prosím posielajte mailom cez messenger

19. týždeň :  ( 5. 5. - 7 . 5 . 2020 )

Učebná látka : Stupnice rovnomenné a paralelné

Stupnice rovnomenné  - majú rovnaké mená ( C dur - c mol ) ale iné predznamenanie 

( C dur = 0 , c mol = 3 béčka ) 

POZOR ! 

- jedna je durová a druha molová


Stupnice paralelné  - majú rôzne mená ( F dur - d mol ) ale rovnaké  predznamenanie 

POZOR !

- jedna je durová a druha molová

Úlohy :

1. Prečítajte si stranu 65 z PZ 

2 Utvorte rovnomenné stupnice od týchto stupníc a napíšte ich predznamenanie

príklad : ( G dur  1 krížik  - g mol 2 béčka )

f mol -  ..............,  A dur - .............., B dur - ..................,  cis mol ....................,  e mol - ..................., 

 D dur - ................,  h mol ................,  Fis dur ..................

3 .Utvorte paralelné stupnice od týchto stupníc a napíšte ich predznamenanie

príklad : ( G dur 1 krížik - e mol 1 krížik )

f mol - .............., A dur - .............., B dur - .................., cis mol ...................., a mol - ...................,

D dur - ................, h mol ................, d mol ..................

4 . Odpovede mi prosím posielajte mailom , alebo  cez messenger

20. týždeň : ( 12. 5. - 14 . 5 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné hry ( doplňovačky , krížovky , kvízy )

Úlohy :

1. Doplň správne odpovede ( áno, nie ) PZ : str . 68

2. Vyplň krížovku  PZ : str . 68

3. Doplň diela k skladateľom PZ : str. 69

4. Odpovede  ( tajničky, doplňovačky  ) mi prosím posielajte mailom , alebo cez messenger

21. týždeň : ( 18. 5. - 22 . 5 . 2020 )

Učebná látka : Tanec

Tanec - sú opakované rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby , prípadne i spevu

Tanec rozdeľujeme : klasický , ľudový , scénický , spoločenský

Prínos tanca :

- rozvíja koordináciu pohybov , kontrolu tela a estetické cítenie 

- povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku

- spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu

- je  umeleckým a emocionálnym vyjadrením myšlienok

-posilňuje telo a poskytuje radosť zo života

Úlohy :

1.  naštuduj si poznámky a informácie o tanci ( PZ str. 71 )

2. odpovedz na dané otázky :

Pri akých s príležitostiach sa tancovalo v minulosti ?

Ovplyvnila ľudová hudba ľudový tanec ?

Je balet tanec? Ak áno, tak aký ?

Ako rozdeľujeme spoločenské tance ?

Napíš 4 štandartné tance :

Napíš 4 latinskoamerické tance:

Aký je rozdiel medzi polkou a valčíkom ?

Vieš , kto je choreograf ?

Odpovede mi prosím posielajte mailom , alebo cez messenger 


22 . týždeň : ( 25 . 5 . - 29 . 5.  2020 )

Učebná látka :  Osemsmerovky

Úlohy :

 1. Vyškrtnite všetky hudobné pojmy.

 2. Neoznačené písmená  tvoria  tajničku-

 3. Tajničky mi posielajte  prostredníctvom mailu , alebo cez  messenger.

23. týždeň ( 1 . 6 . - 5 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Hudobný kvíz - hudobné nástroje

Úlohy :

1. Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

24. týždeň ( 8 . 6. - 12 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné nástroje - rozdelenie

Úlohy :

1. Doplň názvy hudobných nástrojov do jednotlivých nástrojových skupín

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

25. týždeň ( 15 . 6. - 19 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Základné intervaly

Úlohy :

1. Správne urč daný interval

2. Vypracované úlohy mi pošlite na messenger , alebo mail . Vďaka.

26. týždeň ( 22 . 6. - 26 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné osemsmerovky

Úlohy :

1. Hľadajte hudobné pojmy v osemsmerovkách a škrtnite ich

2. Neoznačené písmená tvoria tajničku

3. Tajničku mi pošlite na messenger , alebo mail

1. ročník druhej časti

Úlohy pre žiakov 1 S ( 14. týždeň : 30.3. - 3.4. 2020)

Učebná látka : Preverovanie vedomostí  z oblasti DH

Prosím , písomne mi odpovedajte na dané otázky :

1. Kto bol A. Dvorák  ?

2.Aká je jeho najznámejšia a  symfónia ?

3.Pôsobil  aj v zahraničí ? 

4. Rozdeľ hudobné diela podľa foriem : Rusalka , Biblické piesne , Vodník , Slovácke tance , Čert a Káča , Humoresky

5. Stručne charakterizuj impresionizmus 

6. Napíš , ako sa volali hlavní predstavitelia impresionizmu 

7. Čo je typické pre Bolero ?

8. Nap íš hlavné znaky hudby 20.storočia

9. Akých predstaviteľov hudby 20. storočia poznáš ?

10. K daným  hudobným dielam  priraď skladateľa : Vták Ohnivák , Peter a vlk , Zázračný mandarín, Rómeo a Júlia , Gajané, Mikrokozmos

Úlohy  pre žiakov  1 S ( 17.  týždeň : 22 . 4. 2020 ) 

Učebná látka : Vedomostný kvíz , osemsmerovka

Úlohy : 

1. Odpovedajte na otázky a správne odpovede zakrúžkujte

2. Pri správnom vyčiarknutí osemsmerovky  získate odpoveď

3. Odpovede z kvízu mi posielajte na kontrolu prostredníctvom mailu , alebo cez messenger

Úlohy pre žiakov 1 S ( 18. týždeň : 29. 4. 2020 )

Učebná látka : Vedomostné testy

Úlohy :

- prosím vypracovať vedomostné testy ( kvízy č. 3, č.4 , PZ : str . 74 - 75 )

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

19 . týždeň : 6 . 5.  2020 )

Učebná látka : Vedomostné kvízy

Úlohy :

- prosím vypracovať vedomostné kvízy  č. 5,   č.6 ( PZ : str . 76 -77 )

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

20 . týždeň : 13 . 5. 2020 )

Učebná látka : Hudobné hry

Úlohy :

- prosím vypracovať úlohy z PZ str. 78 - 79 ( osemsmerovka , mená hudobných skladateľov , doplňovačka ) 

- odpovede ( tajničky )  mi pošlite na mail , alebo messenger

21 . týždeň : 20 . 5. 2020 )

Učebná látka : Hudobná krížovka , hudobné osemsmerovky

Úlohy :

1. vylúštite  krížovku

2.  pri  správnom vyčiarknutí osemsmeroviek   získate odpovede  )

3.  odpovede ( tajničky ) mi pošlite na mail , alebo messenger

22 . týždeň : 27 . 5. 2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

- odpovedajte na dané otázky

- zakrúžkujte správnu odpoveď 

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

23 . týždeň : 3 .6 .2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

- odpovedajte na dané otázky

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

24 . týždeň : 10 .6 .2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

- odpovedajte na dané otázky

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

25 . týždeň : 17 .6 .2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

- odpovedajte na dané otázky

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

26 . týždeň : 24 .6 .2020 )

Učebná látka : Hudobná hra

Úlohy :

- správne zoraď stĺpce a písmená

- pod latovku napíš text , ktorý   ti  vznikol

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

2. ročník druhej časti

Úlohy pre žiakov  2 S ( 14. týždeň : 30.3. 2020 - 3.4.2020 )

Učebná látka : Rozdelenie  skladateľov  romantizmu

Úlohy :

-   naštudovať  strany z PZ : 52 - 53

- vedieť celé mená skladateľov , ich národnosť

- vedieť charakterizovať druhy inštrumentálnych skladieb  : symfónia  , symfonická báseň , koncert ,   - uvedené druhy  nájdete v PZ :strany  56 - 57


Úlohy pre žiakov 2 S ( 17. týždeň : 20 . 4. 2020 - 24. 4. 2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz , osemsmerovka

Úlohy :

1. K daným otázkam dopíšte odpoveď

2. Pri správnom vyčiarknutí osemsmerovky získate odpoveď

3. Odpovede z kvízu a výsledok  tajničky mi   posielajte na kontrolu prostredníctvom mailu , alebo cez messenger 


Úlohy pre žiakov 2 S ( 18. týždeň : 27 . 4. 2020 - 30 . 4. 2020 )

Učebná látka : Romantizmus - rozdelenie , národné školy

Romantizmus rozdeľujeme  do týchto etáp :

1. Raný romantizmus

2.Novoromantizmus

3.Klasicko - romantická syntéza

4. Neskorý romantizmus

- v súvislosti s hudobným romantizmom - vznik hudby jednotlivých národov - národné školy : česká , ruská , severská

Úlohy : 

 Prosím naučiť sa:

 - rozdelenie romantizmu po jednotlivých etapách + vedieť zadeliť skladateľov, ktorí  tam patria ( PZ : str. 62 )

- národné školy  ( PZ : str. 63 )

19. týždeň :  ( 4 . 5 . -  7 . 5 . 2020 )

Učebná látka : Opakovanie učiva

Úlohy :

1 . Správne odpovedajte na dané otázky ( PZ  , str. 78 - 79 :   kvíz č.1  a  č. 2 )

2 .Odpovede mi posielajte na mail , alebo messenger
20. týždeň : ( 11 . - 15.5 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné hry

 Úlohy : 

1. Vyplňte krížovku

2. K menu  skladateľa určte správne priezvisko

3 .Odpovede  ( tajničku s menom skladateľa , správne mená a  priezviská mi posielajte na mail , alebo messenger )

21. týždeň : ( 18 . - 22 .5 . 2020 )

Učebná látka : Hudobný kvíz, analýza hudobných diel 

Úlohy :

1 . Správne odpovedajte na dané otázky ( PZ , str. 80.  kvíz č. 3 )

2 . Spoj čiarou meno skladateľa a dielo , ktoré skomponoval 

3 . Urč podľa notových ukážok známe diela ( PZ str. 81 )

4 .Vypracované úlohy mi posielajte na mail , alebo messenger )

22.  týždeň : 25 . 5. 2020 - 29 .5.  2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz 

Úlohy :

1 . Odpovedajte na dané otázky

2. Zakrúžkujte správnu odpoveď

3. Odpovede z kvízu  mi posielajte na mail, alebo messenger.25 . týždeň : ( 15 . 6. - 19 . 6 . 2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

- odpovedajte na dané otázky

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

3. ročník druhej časti

Úloha pre žiakov 3 S HN : ( 18. týždeň : 27 . 4 . - 30 . 4. 2020 )

Učebná látka : Absolventská otázka č. 8 ( Hudobný impresionizmus a expresionizmus , hudobná krížovka

Úlohy :

1. naštudujte si ďalšiu absolventskú otázku.

- prosím , zamerajte sa na :

- charakteristiku a hlavné znaky daných umeleckých smerov

- rozdiely medzi jednotlivými obdobiami ( renesancia - barok - klasicizmus - romantizmus - 20. stor. )

- hlavných predstaviteľov a ich tvorbu

2. priebežne si opakujte otázky , ktoré už viete

3. na relaxáciu máte krížovku

4. tajničku mi prosím pošlite na mail , alebo messenger

22 . týždeň : 25 . 5 . - 29  . 5 . 2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

1. Odpovedajte na dané otázky

2.  Zakrúžkujte správne odpovede

3. Odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

23 . týždeň : 1. 6 . - 5. 6 . 2020 )

Učebná látka : Vedomostný kvíz

Úlohy :

1. Odpovedajte na dané otázky

2. Zakrúžkujte správne odpovede

3. Odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

24 . týždeň : ( 8.6. - 12.6.2020)

Učebná látka : Vedomostný kvíz - J. S.  Bach

Úlohy :

- odpovedajte na dané otázky

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger

25 . týždeň : ( 15 .  6 . - 19 . 6 . 2020)

Učebná látka : Vedomostný kvíz 

Úlohy :

- odpovedajte na dané otázky

- zakrúžkujte správnu odpoveď

- odpovede mi pošlite na mail , alebo messenger