44. týždeň ( 28 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Stupnica , tónina , tempo , metronóm  ( PZ str. 11 - 13 )

Stupnica - poradie 8 tónov idúcich za sebou smerom hore a dole

Tónina - ( str . 11. )  súhrn tónov (melódia ) z danej stupnice. Ak tóny zo skladby alebo piesne  po presnom usporiadaní vytvoria stupnicu  , hovoríme , že skladba je napísaná v tónine , teda  ide o  rôzne usporiadanie tónov v rámci stupnice.

Tóninu určíme podľa predznamenania , ktoré býva na začiatku skladby a základného tónu , ktorým sa zvyčajne skladba končí . 

Príklady : 

Ak má skladba 2 krížiky a končí sa notou d  - skladba je  písaná v tónine D dur

Ak má skladba 2 krížiky a končí sa notou h - skladba je písaná v tónine h mol 

Tempo  - je rýchlosť akou hráme skladbu. Označenie tempa sa zvyčajne uvádza talianskymi 

názvami .

Tempá rozdeľujeme  podľa rýchlosti do 5 skupín : veľmi pomalé , pomalé , stredne rýchle , rýchle , veľmi rýchle ( PZ str . 12 ) 

Metronóm - je prístroj na presné určenie  tempa . Je to hodinový strojček spojený s kyvadlom. Na kyvadle je umiestnené závažie , ktorým sa nastavuje presné tempo . 

Ak je v notách uvedené číselné označenie s hodnotou noty , znamená to , že metronóm sa nastaví na toľko úderov ( PZ str. 13. )

Mechanický metronóm vynašiel a skonštruoval Johann Nepomuk Mälzel.

V súčasnosti sú v predaji už aj digitálne metronómy.

Úlohy :

Naučte sa :

- aký je rozdiel  medzi stupnicou a tóninou

 -  označenia tempa ( PZ str. 12 )

-   čo je  metronóm a na akom princípe pracuje

43. týždeň ( 21. 10 . 2020 )

Učebná látka : Obraty durového kvintakordu do 4 krížikov a béčiek ( pracovný zošit  ( PZ ) str . : 9, 10 )

Kvintakord sa skladá z 1 . ,  3. a 5.  stupňa stupnice.

Označujeme ho aj ako T5 : T - tonický ( tonika je prvý stupeň stupnice )

5 - ( výšková vzdialenosť od spodného tónu k vrchnému je kvinta )

Obraty T 5

Prvý obrat tonického kvintakordu ( T5 ) je tonický sextakord .

Vzniká preložením spodného tónu T5 o oktávu výššie a označujeme ho T 6.  T6 má označenie preto , lebo vzdialenosť od spodného tónu k vrchnému je v intervale sexty.

Druhý obrat tonického kvintakordu ( T5 ) je tonický kvartsextakord.

Vzniká preložením spodného tónu T6 o oktávu výššie a označujeme ho T4 nad číslom 4  napíšeme 6).

T4 má označenie preto , lebo vzdialenosť od spodného tónu k strednému je v intervale kvarty a 6 preto, lebo vzdialenosť od spodného tónu k vrchnému je v intervale sexty.

Úlohy :
doplň  kvintakordy (PZ str. 9 )
- doplň akordy kvintakordu ( PZ str. 10 )
-  zakrúžkuj obraty T5 v stupniciach : Ddur , Adur , Edur ( PZ str. 10 )
- doplň označenie akordu ( 5, 6, 4/6 ) - ( PZ str. 10 )

Vypracované úlohy mi prosím posielajte cez aplikáciu Messenger , alebo na mail

42. týždeň  ( 14. 10 . )

Učebná látka : Durové stupnice do 7 béčiek

Úlohy :

1. zopakujte si poradie durových stupníc s béčkami a poradie béčiek

2. zakrúžkujte správne poradie béčiek v prílohe

3. k uvedeným stupniciam napíšte počet predznamenaní

4.doplňte názvy stupníc

5. napíšte s predznamenaním stupnicu Fdur + poltóny a obraty T5 

Vypracované úlohy mi prosím posielajte cez aplikáciu Messenger , alebo na mail