44. týždeň : ( 26. 10. - 29 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Dominantný septakord (  PZ str . 28 )

 Dominantný septakord  oznčujeme skratkou D7.

D7 je akord , ktorý sa tvorí na 5. stupni ( dominante ) stupnice . Spodný a vrchný tón D7 tvoria interval malú septimu ( m7 ) .

Obraty D7 :

Septakord  má 3 obraty : kvintsextakord , terckvartakord , sekundakord  (PZ  str. 28 - dole  - označenia  jednotlivých septakordov )

Tvorba obratov D7 :

- princíp tvorby D 7  je rovnaký ako pri obratoch T 5 , len teraz máme o jednú notu viac 

príklad : tvorba obratov D7  v stupnici C dur ( str . 28 )

 - začíname notou g1 , pretože to je 5. stupeň v stup. C dur 

1. ak preložíme spodnú notu  v septakorde o oktávu vyššie ( z g 1 na g 2 ) dostaneme prvý obrat kvintsextakord

2. ak preložíme spodnú notu v kvintsexakorde  o oktávu vyššie ( z h 1 na h 2  ) dostaneme druhý obrat terckvartakord

3. ak preložíme spodnú notu v terckvartakorde   o oktávu vyššie ( z d 2 na d 3  )dostaneme tretí obrat sekundakord

POZOR ! 

- stále sa striedajú ( menia )   len tie isté noty zo septakordu , nesmú vzniknúť iné !                                  

Úlohy :

1.  pozorne si  prečítaj  učivo na strane  28

2. zakrúžkuj D7 v daných stupniciach (  príloha č . 1  ) v daných stupniciach

3. doplň obraty D7  v daných stupniciach ( príloha č . 2 )

 (stále prekladáte spodnú notu o oktávu vyššie a urobíte to 3 - krát )

4. úlohy mi prosím posielajte na nový školský g mail 43. týždeň : ( 19. 10. - 23 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Kvintakord dur , mol , zv. , zm. ( pracovný zošit (PZ ) str. : 27 , 29 )
Durový kvintakord - je súzvuk 1 . , 3. a 5 . stupňa  durovej stupnice

- skladá sa z ( v . 3 + m . 3 )
- vzdialenosť spodného a vrchného tónu kvintakordu je v rozsahu kvinty
- z durového kvintakordu zvýšením vrchného tónu o poltón vytvoríme kvintakord zväčšený ( zv 5)
- zv 5   má zloženie : ( v . 3 + v . 3 )
Molový kvintakord - je súzvuk 1 .,  3 . a 5 . stupňa  molovej stupnice
- skladá sa z ( m . 3 + v . 3 )
- z  molového kvintakordu znížením  vrchného tónu o poltón vytvoríme kvintakord zmenšený ( zm 5)
- zm 5 má zloženie  : ( m . 3 + m . 3 )

Úlohy :
- prečítajte si poznámky  ( PZ str. :  27 )
- zakrúžkujte zväčšené a zmenšené kvintakordy  (  PZ  str. :
  29 )
- úlohu zo strany 29 mi prosím pošlite mailom , alebo cez messenger
42. týždeň : ( 12. 10. - 16. 10. )

Učebná látka : Stupnice rovnomenné ,  paralelné a enharmonické

Stupnice rovnomenné - majú rovnaké mená ( C dur - c mol ) ale iné predznamenanie!

( C dur = 0 , c mol = 3 béčka )

POZOR !

- jedna je durová a druha molová

Stupnice paralelné - majú rôzne mená ( F dur - d mol ) ale rovnaké predznamenanie!

POZOR !

- jedna je durová a druha molová

Stupnice enharmonické  - majú rôzne mená a predznamenanie , avšak znejú rovnako ( H dur - Ces dur)

Úlohy :

1. Prečítajte si stranu 26 z PZ

2. Utvorte rovnomenné stupnice od týchto stupníc a napíšte ich predznamenanie

príklad : ( G dur 1 krížik - g mol 2 béčka )

f mol - .............., A dur - .............., B dur - .................., cis mol ...................., e mol - ...................,

D dur - ................, h mol ................, Fis dur ..................

3 . Utvorte paralelné stupnice od týchto stupníc a napíšte ich predznamenanie

príklad : ( G dur 1 krížik - e mol 1 krížik )

f mol - .............., A dur - .............., B dur - .................., cis mol ...................., a mol - ...................,

D dur - ................, h mol ................, d mol ..................

4. Utvorte enharmonické  stupnice od týchto stupníc : Fis dur -  ............., Des dur - ............,  as mol - ...............,

dis mol - ............,  gis mol - ...............

5 . Odpovede mi prosím posielajte mailom , alebo cez messenger