44 . týždeň ( 26 . 10  - 29.  10. 2020 )

Učebná látka : Bodka za notou , poltón , celý tón  ( PZ str.  13, 14, 15 )

Bodka za notou  predlžuje hodnotu  noty o jej polovicu (  PZ str. 13. )
Poltón je najmenšia vzdialenosť medzi 2 tónmi
prirodzené poltóny na klávesnici :  ( e - f , h - c  ) - sú vedľa seba
poltóny sú aj tóny : c - cis  , d - dis , f -fis , g - gis , a - ais  - tóny ( cis , dis , gis ,ais sú zvýšené základné tóny s krížikom , posuvkou , ktorá tóny o poltón  zvyšuje a má koncovku - is ( PZ str. 14 .)
celý tón sa skladá z 2 poltónov ( príklad : c -cis     - to je jeden poltón
                                                                       cis - d    - to je druhý poltón   čiže (  c - d ) je celý tón ( PZ str. 15 .)
                                                                       f - fis      - to je jeden poltón
                                                                       fis - g      - to je druhý poltón  čiže ( f - g )  je celý tón
 celé tóny  sú aj :  (  d - e ,   g - a ,  a - h )

Úlohy :

1. naučte sa nové  hudobné  pojmy

2. vytvorte 6  (4 /4 ) taktov s použitím bodky za notou

3. úlohy mi prosím posielajte na nový školský g mail.

43. týždeň ( 19 . 10.  - 23 . 10 . 2020 )

Učebná látka : Hudobné nástroje a ich nástrojové skupiny ( pracovný zošit (  PZ ) str. : 12, 28, 42, 56 )

hudobné nástroje rozdeľujeme do 4 základných nástrojových skupín :

sláčikové nástroje ( PZ str. 12)

dychové plechové nástroje (  PZ str. 28 )

drevené dychové nástroje ( PZ str. 42 )

bicie nástroje ( PZ str. 56 )

Úlohy :

1.  poznať hudobné nástroje v jednotlivých nástrojových skupinách

2.  vedieť  hudobné nástroje zaradiť do príslušnej nástrojovej skupiny

3. . ústne opakovanie hudobných pojmov

42. týždeň ( 12 . 10 - 16 . 10. 2020  )

Učebná látka : Nota šestnástinová a  šestnástinová pomlčka

- šestnástinová nota v štvrťovom takte sa počíta na 1/4 doby , teda 1 štvrťovú notu rozdelíme na 4 šestnástinové noty (PZ str. 10 )

- šestnástinová pomlčka  v štvrťovom takte sa počíta na 1/4 doby (PZ str. 10 )

- už z 1. ročníka vieme , že pomlčky v skladbičkách  počítame , ale nehráme ich ani nespievame  !

Úlohy :

1. vytlieskajte rytmické cvičenie ( PZ . str . 10 )

- počítajte na doby ( pr - vá do- ba  dru - há do - ba ) - bude sa vám  tlieskať lepšie a bude to rytmicky presnejšie

2. na základe predchádzajúceho cvičenia  (PZ str. 10 ) vytvorte 8 taktové rytmické cvičenie v 2/4 takte   s použitím šestnástinových nôt a pomlčiek 

- môžte vytvárať rôzne rytmické variácie

- takty sa nesmú opakovať

3. vyplňte krížovku a doplňte tajničku ( PZ str. 11 ) 

4. úlohy  mi pošlite na messenger , alebo mail :stanley.dvorsky@gmail.com